IV KKMF – Harmonogram2018-08-22T13:12:19+02:00

HARMONOGRAM KONFERENCJI

Piątek, 17 kwietnia 2015 r.

Blok naukowy

8:30  –  9:15 Rejestracja uczestników
9:15  –  9:30 Oficjalne otwarcie konferencji
9:30 – 10:30 Matematyka i psychologia w inwestowaniu – czy można je pogodzić?
prof. Piotr Kobak
10:30 – 11:30 Ryzyko krachu giełdowego z perspektywy teorii
log-periodyczności
dr Paweł Oświęcimka
11:50 – 12:50 Największym zagrożeniem w zarządzaniu ryzykiem jest…
dr Andrzej Kulik

Blok firmowy

15:30 –  16:00 Jak wykorzystać swoją wiedzę w praktyce?
Anna Mieleszko, Fundacja im. Lesława A. Pagi
16:00 – 16:50 Popyt i podaż – dwie podstawowe siły na rynku
Łukasz Nowak, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
17:00 – 17:50 CAŁA PRAWDA o ryzyku kredytowym obligacji
Borys Wróblewski, EY
18:00 – 19:00 Równoległe warsztaty tematyczne:

 

  1) Value at Risk

Dominik Stolarski, State Street

2) Modelowanie wyników i ryzyka systemów transakcyjnych przy użyciu metody Monte Carlo

Andrzej Endler – Quants Technnologies S.A.

3) Zarządzanie ryzykiem walutowym

Łukasz Saba, Dom Maklerski BOŚ

4) Ograniczanie ryzyka przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych notowanych na GPW

Filip Duszczyk – GPW

 

    21:00    Grill integracyjny na Miasteczku Studenckim AGH

Sobota, 18 kwietnia 2015 r.

Blok biznesowy

10:00 – 11:00 Pomiar zmienności cen na rynku energii elektrycznej w warunkach trendu zniżkowego
Bartosz Krysta
11:00 – 12:00 Metody obliczeń depozytów (ryzyka) w CCP
Piotr Siejda
12:15 – 13:15 Pochodne instrumenty finansowe na energię jako narzędzie do zabezpieczania przed ryzykiem zmian cen energii

Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE

Blok energii

15:30 – 16:30 Narzędzia zarządzania portfelem odbiorców na przykładzie paliwa gazowego
Szymon Koc, Hermes Energy Group
16:30 – 17:30 Prognozowanie krótko i średnioterminowe cen energii elektrycznej – modele, zastosowania i wyzwania
Jacek Sadowski, PGNiG
20:00 – 3:00   Impreza integracyjna w klubie studenckim Gwarek

Niedziela, 19 kwietnia 2015 r.

Konkurs studenckich referatów

11:00 – 11:20    Marcin Wątorek, Politechnika Krakowska – „Modelowanie giełdowych baniek spekulacyjnych

Abstrakt:  Bąble spekulacyjne i następujące po nich krachy są nieodłączoną częścią historii ludzkości. Chciwość i strach obecne na rynkach finansowych w naturalny sposób sprzyjają występowaniu zdarzeń ekstremalnych. W referacie omówione zostanie co to jest bańka spekulacyjna? Jak powstaje? Przedstawione zostaną próby testowania obecności bańki, sygnały świadczące o jej możliwym końcu oraz modele opisujące dynamikę cen w trakcie bąbla i krachu.

 

11:25 – 11:45    Łukasz Kończyk,  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – „Zastosowanie modelu regresji logistycznej w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego

Abstrakt:  W trakcie referatu przedstawiony zostanie jeden z uogólnionych modeli regresji liniowej -model regresji logistycznej (logitowej). Wśród obszarów gospodarki, w których model ma zastosowanie, jest rynek ubezpieczeń. Wykorzystywany jest przez aktuariuszy do oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Pokazany zostanie praktyczny przykład, z wykorzystaniem programu R, zastosowania modelu w ubezpieczeniach.

11:45 – 12:00    Przerwa
12:00 – 12:20    Magdalena Mendrela, Politechnika Rzeszowska – „Ryzyko walutowe problemem współczesnych przedsiębiorstw

Abstrakt:  Ryzyko jest głównym elementem prowadzenia każdej działalności, ponieważ zjawiska, które mają wpływ na dany podmiot są niezależne od jego woli. Istnieje więc możliwość niepowodzenia na skutek zdarzeń i czynników, które się pojawiły, a których dany podmiot nie przewidział i nie mógł im zapobiec. Jednym z głównych rodzajów ryzyka, z jakim spotykają się firmy jest ryzyko walutowe. Jest ono ściśle połączone z procesem globalizacji w gospodarce światowej, który ma wpływ na rozwój wymiany handlowej i przepływów pieniężnych. Dołączenie Polski do państw Unii Europejskiej spowodowało wzrost zainteresowania rynkami zagranicznymi zarówno jako potencjalnymi rynkami zbytu, jak i rynkami pozyskiwania surowców.

 

12:25 – 12:45    Michał Krawiec i Piotr Piestrzyński, Uniwersytet Wrocławski, KN Probabilistyki i Statystyki Matematycznej  – „Quantile hedging, czyli jak tanio i dobrze zabezpieczyć opcję”.

Abstrakt: Zabezpieczanie instrumentów pochodnych jest jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej matematyki finansowej. W klasycznym modelu Blacka-Scholesa stosujemy delta-hedging – budujemy portfel, którego wartość w momencie wykonania jest równa wypłacie opcji. Gdy jednak pełne zabezpieczenie jest zbyt drogie, możemy pójść na kompromis i zabezpieczyć się ‘jedynie’ przed większością scenariuszy. Z jednej strony możemy ustalić prawdopodobieństwo udanego hedgingu i do niego dobrać strategię o minimalnym koszcie, a z drugiej – ustalić maksymalny koszt, który jesteśmy w stanie ponieść i do niego dopasować „najlepszy” portfel. H. Föllmer i P. Leukert w artykule pt. Quantile Hedging zaproponowali podejście pozwalające wyznaczyć portfel zabezpieczający w takim przypadku. Autorzy pokazali też analogię między zabezpieczaniem kwantylowym, a teorią testowania hipotez Neymana-Pearsona. Tematem referatu będzie matematyczne przedstawienie problemu oraz prezentacja wyników symulacji dla wybranych opcji.

12:45 – 13:00    Przerwa
13:00 – 13:25    Tomasz Limisiewicz, Uniwersytet Wrocławski – „Metoda różnic skończonych w wycenie i analizie instrumentów pochodnych

Abstrakt: Istnieje bardzo duża klasa opcji, których nie potrafimy wycenić za pomocą wzorów analitycznych. W takim przypadku przydatna jest znajomość metod numerycznych. W niniejszym referacie przedstawię pokrótce metodę różnic skończonych, a następnie jej zastosowanie w analizie wrażliwości instrumentów pochodnych na zmianę parametrów modelu oraz wizualizacji współczynników greckich w czasie „życia” opcji. Dodatkowo zostaną omówione pojęcia niepewności parametrów oraz static hedging’u, w kontekście powyższej metody.

 

13:25 – 13:45    Paweł Oruba, Uniwersytet Śląski w Katowicach – „Konstrukcja portfela akcji o optymalnej wartości wskaźnika Sharpe’a przy pomocy algorytmu genetycznego

Abstrakt: Wskaźnik Sharpe’a jest popularnym miernikiem efektywności inwestycyjnej, jednak używany jest jedynie do porównywania portfeli. Analityczne znalezienie portfela akcji o najwyższej wartości wskaźnika Sharpe’a jest bardzo trudne z uwagi na dużą złożoność obliczeniową. Algorytmy genetyczne jako metoda losowego przeszukiwania przestrzeni rozwiązań radzą sobie z tym problemem bardzo efektywnie. Wystąpienie ma na celu przedstawienie idei algorytmów genetycznych oraz możliwości ich wykorzystania przez inwestorów na przykładzie autorskiego algorytmu wyznaczającego portfele akcji o optymalnej wartości wskaźnika Sharpe’a.

13:45 – 14:15    Ogłoszenie wyników, rozdanie certyfikatów uczestnictwa i zakończenie konferencji.

 * Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie Konferencji.