IX KKMF – Regulamin Konkursu Studenckich Referatów2021-03-24T07:01:09+01:00

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i przebieg Konkursu Studenckich Referatów, organizowanego w ramach IX Krakowskiej Konferencji Matematyki Finansowej, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Koło Naukowe Modelowania Finansowego, działające przy Wydziale Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, zwane dalej „Organizatorem”

 1. Fundatorem nagród jest Organizator.
 1. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

§2 Uczestnicy

 1. Uczestnikiem konkursu może być student studiów jednolitych, licencjackich – I stopnia, magisterskich – II stopnia lub absolwent, który ukończył studia nie wcześniej niż w roku akademickim 2017/2018.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia Uczestnika o przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadanie statusu opisanego w punkcie 1.
 1. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jeden referat.

§3 Zgłoszenie

 1. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej https://www.knmf.agh.edu.pl/
 1. Referat zgłoszony w Konkursie musi nawiązywać do zagadnień matematyki finansowej lub ubezpieczeniowej.
 2. Zgłoszenia do Konkursu muszą zostać wypełnione do 09.04.2021r. do godziny 23:59.
 1. Zgłoszenia niespełniające wymagań zawartych w punkcie 3. nie będą rozpatrywane.
 1. Liczba miejsc w konkursie jest ograniczona.
 1. Każdy z zarejestrowanych uczestników otrzyma informację drogą mailową potwierdzającą zakwalifikowanie się do udziału w Konkursie.

§4 Komisja konkursowa

 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która wyłoni Zwycięzców Konkursu.
 1. Członkowie Komisji Konkursowej będą obecni podczas wystąpień Uczestników.
 1. Po zakończeniu sesji referatów Komisja Konkursowa uda się na obrady. Celem obrad jest wybór Referatów, które zostaną nagrodzone.

§5 Przebieg konkursu

 1. Konkurs odbędzie się 17.04.2021r. i rozpocznie o godzinie 15:15 na platformie Zoom.
 1. W ramach konkursu każdy uczestnik wygłosi przygotowany przez siebie referat. Kolejność wystąpień uczestników zostanie ustalona przez Organizatora i przesłana Uczestnikom drogą mailową najpóźniej tydzień przed terminem konkursu.
 1. Długość prezentacji nie powinna przekroczyć 20 minut.
 1. Obrady Komisji Konkursowej odbędą się po sesji referatów. Komisja Konkursowa oceni wystąpienia Uczestników i wyłoni ich kolejność. Wyniki zostaną zaprezentowane w dniu 17.04.2021 r. po wysłuchaniu referatów i naradzie.

§6 Nagrody

 1. W konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc od 1 do 3.
 1. Nagrody zostaną dostarczone na wskazane przez zwycięzców adresy pocztowe.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony na stronie Organizatora
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej Organizatora.
 1. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
 1. Dane osobowe uczestników są chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 1997r. i pozostają wyłącznie do dyspozycji Organizatora.
 1. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, że:
 1. Zapoznał się z Regulaminem Konkursu oraz akceptuje wszelkie jego postanowienia;
 1. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych takich jak Imię, Nazwisko, tytuł zgłoszonego referatu, adres e-mail na potrzeby konkursu; zwycięzca wyraża zgodę na przetwarzania adresu.
 1. Uczestnikowi przysługują prawa do zgłaszanego Referatu w zakresie niezbędnym do jego wykorzystania w Konkursie oraz w sposób określony w Regulaminie, a ponadto, że w powyższym zakresie prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, a korzystanie z nich w zakresie przewidzianym w Regulaminie nie naruszy prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich;
 1. Ponosi odpowiedzialność za prawdziwość powyższych oświadczeń.