VII KKMF – Prelegenci i tematy wykładów2018-08-21T22:46:45+02:00

Przedstawiamy pierwszych prelegentów VII Krakowskiej Konferencji Matematyki Finansowej. Listę będziemy aktualizować, więc zachęcamy do śledzenia.

 

BLOK NAUKOWY

 

– prof. Piotr Jaworski (dr hab. prof. UW, Profesor nadzwyczajny na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego): Profesor Piotr Jaworski od 17 lat zajmuje się teorią kopuli i jej zastosowaniami w zarządzaniu ryzykiem. Jest autorem lub współautorem ponad 40 prac z tej tematyki. Współredagował dwa tomy poświęcone zastosowaniu teorii kopuli, które zostały wydane przez wydawnictwo Springer. Współorganizował trzy konferencje naukowe i szereg sesji tematycznych związanych z nowymi osiągnięciami w wielowymiarowym modelowaniu stochastycznym i w teorii kopuli.

Temat Pana prof. Jaworksiego będzie obejmował następujace zagadnienia:
1. Wprowadzenie do teorii kopuli.
2. Wykorzystanie kopuli do szacowania Value at Risk.
3. Modelowania ryzyka systemowego za pomocą kopuli: CoVaR, contagion.

 

– Andrzej Daniluk (Executive Director, Goldman Sachs): Jest związany zawodowo z polskim rynkiem kapitałowym od przeszło 20 lat. Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku jako Executive Director w warszawskim oddziale Goldman Sachs, gdzie kieruje zespołem Credit Quantitative Analysis. Poprzednio pracował w Krakowie jako technical leader zespołu walidacji modeli w State Street. Wcześniej przez wiele lat związany był zawodowo z Grupą PZU, m.in. jako zarządzający portfelem instrumentów pochodnych, kierownik zespołu modelowania ryzyka i zastępca Skarbnika Spółki. Odznaczony przez PIU za zasługi dla ubezpieczeń. Andrzej Daniluk jest doktorem matematyki (dyplom uzyskany na UJ), autorem kilku publikacji z zakresu matematyki teoretycznej i finansowej (m.in. w magazynie Risk), jak również licznych artykułów w prasie specjalistycznej. Uczestniczył w licznych szkoleniach i konferencjach, krajowych i zagranicznych. W latach 2014-2015 prowadził wykłady i ćwiczenia z Inżynierii Finansowej na Wydziale Matematyki UJ. Prywatnie interesuje się kulturą Azji, kognitywistyką oraz muzyką dawną.

Temat jaki na konferencji przedstawi Pan Andrzej Daniluk to „OIS discounting i paradygmat 2 krzywych”.

 

– Henryk Gacki (dr.hab. prof. U.Ś., Profesor nadzwyczajny w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kierownik Zakładu Metod Matematycznych w Ekonomii i Finansach): Specjalizuje się w teorii półgrup operatorów Markowa wraz z ich zastosowaniami; interesuje się także zagadnieniami związanymi z badaniem stabilności różnych rodzajów równania Boltzmanna. Autor wielu publikacji, recenzent renomowanych czasopism naukowych, zapraszamy na liczne konferencje krajowe i zagraniczne – m.in. wygłosił wykład plenarny na konferencji 1st Mexico-Poland Meeting in Probability (wrzesień 2017), a co roku jest powoływany do Rady Programowej Konferencji Zastosowań Matematyki, organizowanej przez Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk. Pracę naukową łączy z prowadzeniem programów naukowo-dydaktycznych: w latach 2012-2015 był Koordynatorem kierunku zamawianego „Matematyka kodem nowoczesności”, a od roku 2015 jest Koordynatorem ze strony Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podwójnych studiów polsko-włoskich Intermaths, kończących się uzyskaniem dyplomów magisterskich dwóch uczelni: UŚ oraz University of L’Aquila we Włoszech.

Temat, jaki na konferencji przestawi nam Pan Prof. Gacki to„Sperturbowane układy dynamiczne z zaburzeniami multiplikatywnymi w matematyce finansowej”. Szczegóły dotyczące wykładu można pobrać pod tym linkiem 

 

– Maria Siopacha (Head of model confirmation and governance, supervisor of Risk Methodology Krakow): Maria Siopacha finished BSc studies in Mathematics, MSc and PhD in financial mathematics. She studied in Greece (where she comes from), UK and Vienna. She started her banking career in Athens, working for a local bank in the back office and soon after she was promoted and joined the Treasury department. After finishing her studies, she worked for a German bank in market risk management. Later she worked for Raiffeisen Bank in Vienna where she was developing the internal market risk model. After working for Raiffeisen for 4 years, she joined UBS in 2011. She spent a couple of years in model development of statistical economic capital models. She also took over the role of Head Model Confirmation & Governance within the statistical risk aggregation methodology team. With her collegues, they are responsible for confirming the output figures of the Pillar 2 economic capital models and monitoring that model performance and model output is fit-for-purpose. Since January 2018 she also has the Local Supervisor Risk Methodology Krakow role
Link do profilu na LinkedIn -> Maria Siopacha

The topic of the lecture by Mrs. Maria Siopacha is „Quantitative Risk Measurement

 

BLOK AKTUARIALNY

 

– dr Jacek Skwierczyński (Open Life TUZ Życie S.A): Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeniowym. Jest aktuariuszem wpisanym na listę UKNF z numerem 0010, jest członkiem i prezesem Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Pracował jako aktuariusz w towarzystwach ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych, był aktuariuszem w 3 towarzystwach rozpoczynających działalność. Pracował jako aktuariusz w audycie (współpracował z BDO Polska), dokonywał wycen rezerw aktuarialnych dla wyceny towarzystw ubezpieczeń. Pracował w Polsce i za granicą. W latach 2005 – 2007 aktuariusz spółek ubezpieczeniowych PZU Ukraina oraz PZU Ukraina Life, w latach 2007- 2008 Zastępca Prezesa Russian Standard Insurance (Rosja). Obecnie jest osoba nadzorującą funkcję zarządzania ryzykiem w Open Life Towarzystwie Ubezpieczeń Zycie S.A. Jest doktorem matematyki.

Temat jaki przedstawi nam Pan Jacek to Ryzyka na jakie narażony jest zakład ubezpieczeń, czyli krótka historia wymogu wypłacalności”
By dobrze zrozumieć jak działa zakład ubezpieczeń musimy wyjaśnić pozorna sprzeczność w rozumieniu Art. 33 ustawy o działalności                          ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Czy prawdą są stwierdzenia że zakładu ubezpieczeń przerzucają ryzyko działalności gospodarczej na swoich klientów? To tylko pozornie są zagadnienia czysto prawne – bez udziału aktuariuszy nie można prawidłowo wnioskować na ten temat. Liczbowym miernikiem ryzyka gospodarczego ponoszonego przez zakłady ubezpieczeń są wymogi kapitałowe prowadzania działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz kapitałowy wymóg wypłacalności. Prezentacja odpowie na pytanie kto ponosi ryzyko prowadzenia dzielności gospodarczej oraz przedstawi krótką historie ewolucji kapitałowego wymogu wypłacalności zakładów ubezpieczeń.

 

dr Adam Pasternak- Winiarski: Pan doktor jest absolwentem Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Na uczelni tej w roku 2014 obronił rozprawę doktorską poświęconą tematyce optymalizacji ubezpieczeniowej. Obecnie pracuje w dziale usług aktuarialno-ubezpieczeniowych Deloitte w Europie Centralnej jako Menadżer. Posiada licencję aktuarialną o numerze 196. Przed dołączeniem do Deloitte był głównym aktuariuszem TUiR Allianz. W ramach pracy zawodowej uczestniczył w projektach zarówno z obszaru ubezpieczeń na życie jak i ubezpieczeń majątkowych. Zajmował się m.in. aspektami związanymi z modelowaniem aktuarialnym, implementacjami Solvency II, przygotowywaniem biznesplanów na cele wniosków o licencję na działalność ubezpieczeniową, wyznaczaniem wartości Embedded Value oraz przeglądami rezerw. Obecnie zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z wdrożeniem IFRS 17. Doświadczenie w tym zakresie zdobywał m.in. będąc członkiem zespołu tworzącego globalne narzędzia obliczeniowe Deloitte dla celów obliczeń (modele BBA oraz VFA), raportowania i wizualizacji w ramach IFRS 17. Prowadzi cykl śniadań aktuarialnych Deloitte dla rynku ubezpieczeniowego poświęconych tematyce IFRS 17 oraz publikuje artykuły nt. wyzwań związanych z wdrożeniem nowego standardu. Posiada doświadczenie dydaktyczne, które zdobył prowadząc szkolenia, wygłaszając referaty na konferencjach naukowych, a także wykładając na Politechnice Warszawskiej. Współprowadził ostatnie edycje kursu „Wybrane Techniki Aktuarialne” organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy.

Tematem, jaki przedstawi nam Pan dr Pasternak to „Praktyczne metody wyznaczania rezerwy IBNR na szkody, które zaistniały, lecz nie zostały zgłoszone”. Wyznaczanie rezerwy IBNR na szkody, które zaistniały, lecz nie zostały zgłoszone, jest jednym z głównych wyzwań, z jakimi w swojej pracy zawodowej stykają się aktuariusze w zakładach ubezpieczeń majątkowych. Opóźnienia w odkryciu (np. odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej) bądź zgłoszeniu szkód, mogą prowadzić do sytuacji, w której szkoda zostanie zgłoszona nawet wiele lat po zakończeniu okresu ochrony ubezpieczeniowej. Precedensowe rozstrzygnięcia sądowe (np. zadośćuczynienia za „ból i cierpienie”) mogą przyczyniać się do ponownego otwierania spraw i zwiększania roszczeń z tytułu już zgłoszonych szkód. Firmy ubezpieczeniowe przygotowują się na takie sytuacje poprzez tworzenie rezerwy IBNR. Na przestrzeni lat opracowano wiele metod wyznaczania tych rezerw (np. Chain Ladder, metoda Bornhuettera-Fergusona, metoda separacji szkód, metoda ILR etc). Każda z nich ma jednak swoje ograniczenia, dlatego też dla poprawnego wyznaczenia rezerwy kluczowe jest dogłębne zrozumienie portfela ryzyk i przemyślany dobór metody. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną główne założenia wybranych metod oraz przykłady ich wykorzystania do szacowania rezerwy IBNR.

 

BLOK BIZNESOWY

 

– Grzegorz Taraszkiewicz- Sirocki: W Grant Thornton odpowiada za zarządzanie ryzykiem rynkowym oraz wyceny instrumentów finansowych. Wcześniej pracował w bankach w obszarach skarbu. Był traderem opcyjnym. Zarządzał dużymi portfelami instrumentów pochodnych w BRE, BPH i HSBC. W Banku Zachodnim WBK pełniłem dwie funkcje – Chief Dealera w Wholesales Treasury, potem dyrektora sprzedaży instrumentów pochodnych i strukturyzowanych. Depozyty inwestycyjne oparte na rynku walutowym, za które odpowiadał w obszarze skarbu BZ WBK, zostały nagrodzone w 2012 roku przez portal branżowy StructuredRetailProducts.com jako najlepszy polski produkt strukturyzowany powiązany z rynkiem walutowym. Prowadził zajęcia dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, którego jest absolwentem. Wykładał także na Forum Dealerów Bankowych organizowanym przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska. Pełnił funkcję Członka Komisji d.s. profesjonalizmy przy ACI Polska.

Temat Pana Taraszkiewicza- Sirockiego to „Marże na transakcjach pochodnych powiązanych z kredytami- ukryte koszty finansowania” i będzie obejmował następujące zagadnienia:
1. Uzależnienie finansowania od zawarcia transakcji zabezpieczających.
2. Konsekwencje deficytu wiedzy w zakresie produktów skarbowych i dostępu do cen międzybankowych wśród polskich przedsiębiorców.
3. Transakcje pochodne powiązane z projektami finansowania na przykładzie transakcji IRS, FX Forward Opcji na stopę procentową.
4. Jak się zabezpieczyć przed zbyt wysokimi kosztami zabezpieczeń.
5. Ustalenie zasad na jakich zawierane będą transakcje zabezpieczające.
6. Benchmarking tradycyjny.
7. Przykłady wycen.

W czasie wykładu, poza prezentacją, Pan Grzegorz użyje „na żywo” kalkulatorów systemu Eikon firmy Thomson Reuters.

 

 Alessio Brussino  (Risk Modeling and Analytic specialist): Alessio’s background is in Particle Physics: he finished Msc in Fundamental Interactions Physics from Universita’ di Torino and he also took part to the CERN Summer Student program. Then he completed the Master in Financial Mathematics  (Alma Mater Bologna). He started working as a Front Office quant dealing with exotic equity derivatives for Aletti Investment Bank in Milan. After moving to Banco Popolare in 2012, he took different roles in the Risk Management area. He was taking part in projects such as internal model for Market Risk, EBA stress test and also he was working on publications for Journal of Operational Risk. In February 2017 he joined UBS as a Risk Modeling & Analytics Specialist in the Statistical Risk Aggregation team. There, he is taking care of the methodological development of models for the estimation of Funding and Operational Risk.
Link do profilu na LinkedIn -> Alessio Brussino

The topic of the lecture by Mr. Alessio Brussino is „Extreme Value Theory: a mission improbable.”

 

– Karol Skrzyszowski(HSBC, Regional Head of Krakow Independent Model Review (IMR))- Before joining IMR, Karol was working as a researcher at Moody’s Analytics in London focusing on developing and calibrating stochastic credit risk models. Karol holds a Master’s Degree in Economics from Cambridge University where he was also working as a Research Assistant. He specialises in credit risk models used in Banking and Asset Management.

The subject of the lecture that Mr. Karol Skrzyszowski will deliver at the conference is „Being paid for borrowing. The crazy world of negative interests rates explained. During this lecture, we will provide a historical and theoretical background for the occurrence of negative interest rates. We will investigate the rationale for lending at a negative rate, the scale of the phenomenon, and the implications for governments, corporations and individuals.

 Aby dobrze zrozumieć wykład od słuchaczy wymagana jest znajomość podstaw finansów.

 

 Marcin Jaskowski (HSBC, Independent Model Review (IMR) Expert – Market Risk)- PhD in Finance from the Vienna Graduate School of Finance. Before joining IMR, Marcin was working as an assistant professor of financial econometrics at the Erasmus School of Economics in Rotterdam. His work focuses on reviewing algorithmic trading models.

During the conference Mr. Marcin Jaskowski will give the lecture „Big Data or Dumb Data”. In this presentation, I argue that Big Data will generate just as many new opportunities as challenges. Big Data appears now to be easy to analyse, as convenient packages are readily available. However, I will show that one should not be overly optimistic and caution is well advised. I will discuss briefly some common pitfalls, statistical and logical inconsistencies that are generic for Big Data analyses. I will also comment on the available statistical methods that were designed specifically to address these problems.

 

BLOK GIEŁDOWY

 

Cały blok giełdowy powstał we współpracy z Fundacją GPW

– Tomasz Kolarz (przedstawiciel DM Alior Banku i wykładowca Szkoły Giełdowej): Starszy analityk rynku finansowego, absolwent studiów magisterskich na kierunku finanse i bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Politechnice Krakowskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w wycenie spółek giełdowych, analizie globalnych rynków i cykli ekonomicznych, modelowaniu finansowym, statystycznym oraz ekonometrycznym. Wykorzystuje analizy danych, algorytmy oraz metody uczenia maszynowego wspierające i automatyzujące ocenę rynku. Zwolennik analizy technicznej nakierowanej na obserwację zmian cen i wolumenu.

Wykład Pana Tomasza pt.: „Analiza fundamentalna- praktyczny warsztat inwestora” obejmie następujące zagadnienia:
– Podstawowe rodzaje grup aktywów będących przedmiotem zainteresowania inwestora (akcje, obligacje, surowce, gotówka)
– Analiza cyklu gospodarczego i jego składowych (PKB, CPI, PMI, kurs walutowy, stopa bezrobocia, stopy procentowe i rola banków centralnych) oraz wybór aktywów w zależności od fazy cyklu
– Prognozy makro głównych ośrodków analitycznych (Fed, EBC, MFW, GUS)
– Dostępne źródła informacji

 

– Filip Duszczyk (Dział Rozwoju Rynków i Biznesu GPW): Absolwent wydziału ekonomii na University of Chicago. Od 1998 roku związany z rynkami opcji na chicagowskich giełdach. Pracował jako animator opcji na indeks S&P 500 na parkietach Chicago Board Options Exchange i Chicago Mercantile Exchange oraz kontraktów terminowych na indeks Dow Jones na Chicago Board of Trade. Absolwent Executive MBA na SGH w Warszawie. W 2014 roku dołączył do Zespołu Wdrożeń Produktowych GPW. Autor wielu publikacji na temat wykorzystania opcji giełdowych w procesie inwestowania. Prelegent podczas licznych szkoleń, a także konferencji naukowych i branżowych w Polsce. Prywatnie pasjonat futbolu amerykańskiego, jako trener i zawodnik drużyny Warsaw Sharks.

Temat wykładu to „Kontrakty terminowe w teorii i praktyce”, a poruszane na nim zagadnienia to:
– Podstawowe rodzaje grup aktywów będących przedmiotem zainteresowania inwestora (akcje, obligacje, surowce, gotówka)
– Analiza cyklu gospodarczego i jego składowych (PKB, CPI, PMI, kurs walutowy, stopa bezrobocia, stopy procentowe i rola banków centralnych) oraz wybór aktywów w zależności od fazy cyklu – Prognozy makro głównych ośrodków analitycznych (Fed, EBC, MFW, GUS)
– Dostępne źródła informacji