Statut2018-08-21T22:03:49+02:00

S T A T U T

Studenckiego Koła Naukowego Modelowania Finansowego

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Koło Naukowe pod nazwą Koło Naukowe Modelowania Finansowego, jest uczelnianą organizacją studencką, w rozumieniu art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).
 2. Koło zrzesza wyłącznie studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, zwanej dalej Uczelnią.
 3. Koło działa na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH.
 4. Koło może używać skróconej nazwy w brzmieniu KNMF.
 5. Koło może posługiwać się własnym logotypem, którego projekt zatwierdza Walne Zgromadzenie członków Koła oraz pieczęcią.

 

§ 2

Cele i zadania Koła

 1. Podstawowym celem Koła jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukową, badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim.
 2. Cele, o których mowa w ust. 1 będą realizowane poprzez:

1) prowadzenie badań naukowych z zakresu matematyki finansowej, ubezpieczeniowej
i ekonometrii;

2) sesje naukowe;

3) warsztaty naukowe;

4) seminaria wewnętrzne i z zaproszonymi gośćmi;

5) obozy studenckie.

 1. Dla realizacji celów, o których mowa w niniejszym paragrafie, Koło korzysta z następujących źródeł finansowania:

1) środków finansowych przekazanych przez Uczelnię;

2) sponsoringu;

3) grantów;

4) dobrowolnych składek członkowskich;

5) innych środków dopuszczalnych prawem.

 

§ 3

Członkostwo

 1. Członkiem Koła może zostać student Wydziału Matematyki Stosowanej AGH, który uznaje statut Koła Naukowego, wykazuje  zainteresowania naukowe w zakresie matematyki finansowej lub ubezpieczeniowej, osiąga pozytywne wyniki w nauce, identyfikuje się z celami Koła i wyraża chęć ich realizacji.
 2. Studenta deklarującego chęć członkostwa w poczet członków Koła przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej lub mailowej deklaracji złożonej przez studenta. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1.
 3. Wskazując w deklaracji członkowskiej swój adres e-mail student wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wszelkich informacji przesyłanych przez Zarząd, dotyczących zarówno spraw indywidualnych, jak i innych informacji o charakterze organizacyjnym.
 4. Członek Koła ma prawo:

1) udziału we wszelkich formach działalności Koła;

2) zgłaszania wniosków i propozycji w czasie zebrań Koła;

3) dokonywania oceny działalności Zarządu Koła i jego członków;

4) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego;

5) korzystać z preferencji w ubieganiu się o uczestnictwo w różnych formach ruchu naukowego (obozy naukowe, praktyki zagraniczne, indywidualne programy studiowania, warsztaty naukowe);

6) realizować inne uprawnienia przewidziane niniejszym statutem.

 1. Członek Koła ma obowiązek:

1) wykazywać się dobrymi wynikami w nauce;

2) regularnie brać udział w zebraniach Koła;

3) aktywnie uczestniczyć w pracach Koła;

4) stosować się do postanowień organów Koła;

5) przestrzegać postanowień Statutu;

6) godnie reprezentować Koło w życiu uczelnianym i poza nim.

6. Członkostwo w Kole ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji członka, przedłożonej Zarządowi Koła w formie pisemnej lub mailowej;

2) utraty przez członka Koła statusu studenta Uczelni;

3) wykluczenia członka w drodze uchwały Zarządu Koła, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7;

4) śmierci członka Koła;

5) rozwiązania Koła.

7. Zarząd Koła może wykluczyć członka z następujących powodów:

1) świadomego działania na szkodę Koła;

2) nieprzestrzegania postanowień Statutu;

3) rażącego niewywiązywania się z podjętych wobec Koła zobowiązań;

4) nieusprawiedliwionej nieobecności na połowie zebrań członków Kołaciągu roku akademickiego.

Zarząd podejmuje uchwałę w tej sprawie bezwzględną większością głosów.

 1. O podjęciu uchwały w sprawie wykluczenia Zarząd Koła informuje wykluczonego członka w formie pisemnej lub mailowej wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o przysługującej mu drodze odwoławczej.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Koła. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania przez wykluczonego Członka pisemnej informacji o wykluczeniu. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę w tej sprawie bezwzględną większością głosów.
 3. Po otrzymaniu odwołania i jego rozpatrzeniu Zarząd, jeśli uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić swoją uchwałę w sprawie wykluczenia i przywrócić studenta w prawach członka Koła, o czym student winien być powiadomiony w formie pisemnej lub mailowej.
 4. W razie wniesienia przez wykluczonego Członka Koła odwołania i nieuwzględnieniu przez Zarząd tego odwołania w trybie określonym w ust. 10, Zarząd Koła jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania odwołania. Obowiązku tego Zarząd nie musi spełnić jeżeli w terminie 30 dni od daty otrzymania odwołania ma się odbyć Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła.
 5. Walne Zebranie Członków po rozpatrzeniu odwołania może podtrzymać bądź uchylić uchwałę Zarządu w sprawie wykluczenia Członka Koła. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest podejmowana kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Koła.

 

§ 4

Walne Zebranie Członków Koła

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koła.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy w szczególności:

1) określanie kierunków działalności Koła;

2) decydowanie o strukturze Koła;

3) wybór członków Zarządu Koła;

4) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła i udzielanie ustępującemu Zarządowi absolutorium;

5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Koła w sprawie wykluczenia członka Koła oraz podejmowanie uchwał podtrzymujących lub uchylających uchwały Zarządu w sprawach wykluczenia;

6) rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłaszanych przez Zarządposzczególnych członków Koła;

7) uchwalanie zmian Statutu Koła;

8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Koła;

9) podejmowanie uchwał w sprawie środków materialnych pozostających dyspozycji Koła
w razie jego rozwiązania.

W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Koła.

 1. Zwyczajne Zebranie Członków Koła odbywa się co najmniej raz w roku akademickim.
 2. W razie potrzeby, w szczególności w przypadkach, o których mowa w § 3ust. 11, jest zwoływane Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła.
 3. Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek 30% członków Koła lub na wniosek Opiekuna Naukowego Koła.
 4. O terminie, miejscu obrad Walnego Zebrania Zarząd informuje wszystkich członków Koła z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. O Walnym Zebraniu Członków Koła Zarząd każdorazowo powiadamia Opiekuna Naukowego Koła.
 5. Walne Zebranie Członków Koła jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków Koła.
 6. Jeżeli kworum, o którym mowa w ust. 8, nie zostanie osiągnięte w pierwszym terminie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Koła w drugim terminie, z zachowaniem trybu określonego
  w ust. 7. Uchwały podjęte podczas Zebrania zwołanego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków uczestniczących w Walnym Zebraniu, chyba że niniejszy Statut dla ważności poszczególnych uchwał wymaga obecności co najmniej połowy liczby członków Koła.
 7. Uchwały na Walnym Zebraniu Członków Koła są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
 8. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu obowiązują wszystkich członków.

 

§ 5

Zarząd

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Koła.
 2. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie spośród członków Koła. Uchwały w sprawie wyboru Zarządu są podejmowane w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 3. Zarząd Koła składa się z 5 osób, które spośród swego grona wybierają Prezesa, kierującego pracami Zarządu i reprezentującego go na zewnątrz.
 4. Dokumenty w imieniu Koła podpisuje Prezes lub z jego upoważnienia członek Zarządu.
 5. Kadencja Zarządu trwa jeden rok akademicki.
 6. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów.
 7. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) reprezentowanie Koła wobec Władz Uczelni oraz innych podmiotów;

2) kierowanie działalnością Koła;

3) sporządzanie i wykonywanie planu pracy Koła na dany rok akademicki;

4) rozpatrywanie deklaracji członkowskich oraz podejmowanie uchwał w sprawie nabycia
i utraty członkostwa w Kole;

5) zarządzanie majątkiem i funduszami Koła;

6) koordynacja pracy członków Koła;

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Koła w trybie określonymniniejszym Statucie;

8) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych działalnością Koła, niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków Koła.

 1. Ustępujący Zarząd jest obowiązany przedłożyć Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie
  z działalności w roku akademickim w celu uzyskania absolutorium.
 2. Na pisemny wniosek co najmniej 30% członków Koła Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą zostać przez Walne Zebranie Członków Koła odwołani w czasie trwania kadencji większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Koła.
 3. Wybór nowego Zarządu lub uzupełnienie jego składu odbywa się w trybie określonym w ust. 2.

 

§ 6

Opiekun Naukowy Koła

 1. Opiekunem Naukowym Koła może zostać pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny AGH.
 2. Opiekuna Naukowego Koła powołuje na wniosek Zarządu i za zgodą Zainteresowanego Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej.
 3. Opiekun Naukowy sprawuje opiekę nad działalnością merytoryczną Koła oraz pełni bezpośredni nadzór nad zgodnością działań Koła z jego celami i zadaniami określonymi w Statucie.
 4. Opiekun Naukowy zatwierdza:

1) opracowywane przez Zarząd roczne plany pracy Koła;

2) wnioski o dofinansowanie działalności Koła;

3) sprawozdania roczne sporządzane przez Zarząd Koł

 1. Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej może odwołać Opiekuna Naukowego z pełnionej funkcji na jego pisemny wniosek lub na pisemny wniosek Zarządu.
 2. W przypadku, gdy Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej sprawuje równocześnie funkcję Opiekuna Naukowego Koła, o powołaniu bądź odwołaniu go z funkcji Opiekuna Naukowego Koła decyduje Prorektor AGH ds. Studenckich.

 

§ 7

Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Prorektora ds. Studenckich Akademii Górniczo-Hutniczej.
 2. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Koła podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Koła.
 3. Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Koła może podjąć uchwałę w sprawie zawieszenia działalności lub rozwiązania Koła.