XI KKMF – Regulamin Konkursu Referatów Studenckich2024-01-22T10:12:05+01:00

Regulamin Konkursu Referatów Studenckich

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i przebieg Konkursu Studenckich Referatów, organizowanego w ramach XI Krakowskiej Konferencji Matematyki Finansowej, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Koło Naukowe Modelowania Finansowego, działające przy Wydziale Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Nagroda za 1 miejsce sponsorowana jest przez UBS, a pozostałe miejsca na podium funduje HSBC.
 4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

§2 Uczestnicy

 1. Uczestnikiem konkursu może być student studiów jednolitych, licencjackich – I stopnia, magisterskich – II stopnia, student studiów doktoranckich lub absolwent, który ukończył studia nie wcześniej niż w roku akademickim 2019/2020.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia Uczestnika o przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadanie statusu opisanego w punkcie 1.
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jeden referat.

§3 Zgłoszenie

 1. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej https://www.knmf.agh.edu.pl/ oraz w wydarzeniu facebookowym.
 2. Referat zgłoszony w Konkursie musi nawiązywać do zagadnień matematyki, finansów, giełdy.
 3. Zgłoszenia do Konkursu muszą zostać wypełnione do 10.04.2023r. do godziny 23:59.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu przeznaczonego na zgłoszenia do Konkursu.
 5. Zgłoszenia niespełniające wymagań zawartych w punkcie 3. nie będą rozpatrywane.
 6. Liczba miejsc w konkursie jest ograniczona.
 7. Każdy z zarejestrowanych uczestników otrzyma informację drogą mailową potwierdzającą zakwalifikowanie się do udziału w Konkursie.

§4 Komisja konkursowa

 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która wyłoni Zwycięzców Konkursu.
 2. Członkowie Komisji Konkursowej będą obecni podczas wystąpień Uczestników.
 3. Po zakończeniu sesji referatów Komisja Konkursowa uda się na obrady. Celem obrad jest wybór Referatów, które zostaną nagrodzone.

§5 Przebieg konkursu

 1. Konkurs odbędzie się 15.04.2023r. i rozpocznie o godzinie 16:00 w Centrum Rekrutacji AGH U2.
 2. W ramach konkursu każdy uczestnik wygłosi przygotowany przez siebie referat. Kolejność wystąpień uczestników zostanie ustalona przez Organizatora i przesłana Uczestnikom drogą mailową najpóźniej tydzień przed terminem konkursu.
 3. Długość prezentacji nie powinna przekroczyć 15 minut.
 4. Obrady Komisji Konkursowej odbędą się po sesji referatów. Komisja Konkursowa oceni wystąpienia Uczestników i wyłoni ich kolejność. Wyniki zostaną zaprezentowane w dniu 15.04.2021 r. po wysłuchaniu referatów i naradzie.

§6 Nagrody

 1. W konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc od 1 do 3.
 2. Nagrody zostaną wręczone na Konferencji po obradach Komisji.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony na stronie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej Organizatora.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
 4. Dane osobowe uczestników są chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 1997r. i pozostają wyłącznie do dyspozycji Organizatora.
 5. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, że:
  Zapoznał się z Regulaminem Konkursu oraz akceptuje wszelkie jego postanowienia.
  Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych takich jak Imię, Nazwisko, tytuł zgłoszonego referatu, adres e-mail na potrzeby konkursu oraz wizerunku.
 6. Uczestnikowi przysługują prawa do zgłaszanego Referatu w zakresie niezbędnym do jego wykorzystania w Konkursie oraz w sposób określony w Regulaminie, a ponadto, że w powyższym zakresie prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, a korzystanie z nich w zakresie przewidzianym w Regulaminie nie naruszy prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich;
 7. Ponosi odpowiedzialność za prawdziwość powyższych oświadczeń.