XI KKMF – regulamin2024-01-22T10:11:52+01:00

XI Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej

Regulamin Konferencji

§1 Postanowienia ogólne

1. XI Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej, która odbywa się pod patronatem Dziekana Wydziału Matematyki Stosowanej AGH dra hab. Jerzego Stochela, prof. AGH, zwana dalej Konferencją lub Wydarzeniem, odbywa się w dniach 14 – 15 kwietnia 2023 roku.

2. Organizatorem Konferencji jest Koło Naukowe Modelowania Finansowego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, zwane w dalszej części Regulaminu Organizatorem lub KNMF, we współpracy z Fundacją dla AGH.

3. Oficjalna strona internetowa Konferencji znajduje się pod adresem www.knmf.agh.edu.pl.

4. Celem Konferencji jest rozwój naukowy Uczestników, popularyzacja wybranych obszarów matematyki finansowej i jej zastosowań praktycznych, a także promocja KNMF, Wydziału Matematyki Stosowanej AGH oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.

§2 Zasady uczestnictwa

1. W Konferencji mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

2. Uczestnikami Konferencji są studenci, doktoranci uczelni wyższych studiujący na kierunkach matematyka, matematyka stosowana, ekonomia, finanse, bankowość i im pokrewnych, absolwenci tych kierunków, osoby interesujące się tematyką Konferencji, przedstawiciele Sponsorów oraz Goście zaproszeni przez Organizatora.

3. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie zgłoszenia, tj. wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Konferencji w terminie określonym przez Organizatora oraz otrzymanie potwierdzenia rejestracji w formie wiadomości email. Od chwili otrzymania potwierdzenia rejestracji osoba staje się Uczestnikiem.

4. Przesłanie zgłoszenia udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się Uczestnika do jego przestrzegania.

5. Uczestnictwo w Wydarzeniu może mieć charakter czynny (jako prelegent) lub bierny (jako słuchacz).

6. Absolwenci mogą uczestniczyć w konferencji wyłącznie jako słuchacze.

7. Zgłoszenia do biernego udziału w Konferencji będą przyjmowane od 10.03.2023 roku do 13.04.2023 roku (włącznie).

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu przeznaczonego na rejestrację Uczestników.

9. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej możliwości organizacyjne, kryterium decyzyjnym przy ich akceptacji jest kolejność zgłoszeń. W takim przypadku Organizator ma prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji o czym informuje Uczestników poprzez stronę internetową Konferencji.

10. Organizator ma prawo wykluczyć z dalszego uczestnictwa w Wydarzeniu Uczestnika który swoim zachowaniem narusza spokojny przebieg Konferencji lub stwarza zagrożenie dla pozostałych Uczestników.

§3 Przebieg konferencji

1. Miejscem odbywania się Konferencji jest Centrum Dydaktyki AGH (budynek U2 kampusu AGH przy ulicy Władysława Reymonta 7 w Krakowie).

2. Konferencja jest prowadzona w języku polskim i angielskim.

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia artykułów spożywczych oraz napojów smakowych, za wyjątkiem wody, na salę wykładową.

4. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do aktualnych wytycznych Państwowego Inspektora Sanitarnego i przepisów sanitarnych obowiązujących na Uczelni.

5. W trakcie Wydarzenia obowiązuje zakaz utrwalania jego przebiegu na nośnikach zewnętrznych i udostępniania publicznie wystąpień oraz treści przedstawianych referatów.

6. Organizator ma prawo udostępnić publicznie wystąpienie lub treść wygłoszonego referatu w przypadku uzyskania na to uprzedniej pisemnej zgody jego autora.

§ 4 Dane osobowe i wizerunek

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w elektronicznym formularzu zgłoszenia i wizerunku.

§5 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym niezwłocznie informuje Uczestników na stronie internetowej Wydarzenia.

2. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren Konferencji osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez Uczestników w miejscu trwania Wydarzenia.

4. Kontakt z Organizatorem możliwy jest poprzez adres mailowy xi-kkmf@agh.edu.pl.

5. W miejscu odbywania się Konferencji, w trakcie całego okresu jej trwania, zabronione jest prowadzenie wszelkiej działalności promocyjnej i zarobkowej bez wcześniejszego uzyskania stosownej zgody od Organizatorów.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.  

7. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu.

8. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.